0 items in je winkelmandje
 • Subtotaal € 0
 • Verzendkosten € 0
 • Totaal (Incl. BTW) € 0
Checkout Wijzig winkelmandje  
0 items in je winkelmandje
 • Subtotaal € 0
 • Verzendkosten € 0
 • Totaal (Incl. BTW) € 0
Checkout Wijzig winkelmandje  

Periode- & transportvoorwaarden + algemene huurvoorwaarden

Huurperiode

De huurperiodes zijn als volgt opgebouwd.

 • Een ééndagsverhuring is levering (operationeel) voor de aanvang van het event & ophaling in overleg
 • Een weekendverhuur is levering (operationeel) in de loop (mogelijks VM) van dag 1 & ophaling op dag 2 vanaf 17u-18u (in overleg)
 • Een weekdagverhuur wordt de levering in de loop van de voormiddag uitgevoerd en vanaf 18u terug opgehaald
 • Een woensdagnamiddag huur is een verhuur waar de effectieve gebruikstijd 4 uur is op een woensdagnamiddag (*)
 • De leveringsuren en ophaaluren kunnen in samenspraak met de huurder besproken worden

(*) Niet van toepassing op buitenspeeldag

Transport

Bij de verhuring van 125 euro btw incl. binnen de afstand van 20 kilometer, is de levering GRATIS. Indien de huurprijs lager is dan 125 euro btw incl. komt er een forfaitaire kostprijs bij van 25 euro inclusief.

Tarief buiten een straal van 20 kilometer wordt een bedrag aangerekend van 0,5082 incl. btw per gereden kilometer. Afhankelijk van het pakket kan hier een korting op gegeven worden. Vraag gerust een offerteprijs aan.

Uitgebreide verhuurvoorwaarden zijn terug te vinden op de huurovereenkomst.

Extra

Er is pas een definitieve reservatie bij ondertekende huurovereenkomst.

A L G E M E N E   H U U R V O O R W A A R D E N

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere verhuring van materiaal waartoe Joxx zich bij overeenkomst verbonden heeft. 

2 Er is sprake van een huurovereenkomst als Joxx een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Deze zal leiden tot uitvoering van de overeenkomst wanneer Joxx de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging retour ontvangen heeft en na volstorting van de waarborgsom, binnen de 8 d. na ontvangst van de huurovereenkomst. 

3 De attracties worden geplaatst en aangesloten door Joxx. Alles wordt ter plaatse getest in het bijzijn van de huurder (of diens afgevaardigde). Die kan zo vaststellen dat alles werkend en in goede staat wordt aangeboden. Indien een mankement wordt vastgesteld, wordt dit onmiddellijk gemeld en schriftelijk bevestigd. Nadien zijn geen klachten meer mogelijk tav. Joxx. 

4 De waarborgsom bedraagt 50 EUR per attractie, verhuurd tijdens weekends/vakantiedagen. Indien aan de huurovereenkomst en de borgsom op de afgesproken datum niet voldaan is (tenzij anders afgesproken dat er geen waarborg moet betaald worden zoals bij Steden en Gemeentes), kan de verhuurder de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen en het verhuurde materiaal verder verhuren. De waarborg mag niet worden gezien als voorschot. Wanneer de goederen volledig en in goede staat worden terugbezorgd en het huurbedrag werd vereffend, wordt de waarborg terugbetaald. 

5 De huurder mag het gehuurde materiaal slechts gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en moet het na afloop van de huurtermijn teruggeven in de goede staat waarin hij het materiaal heeft ontvangen. Het gehuurde materiaal blijft ten allen tijde eigendom van Joxx. 

6 De huurder draagt de verantwoordelijkheid voor alle schade als gevolg van tenietgaan, diefstal, verlies of beschadiging van het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode. Ook voor schade aan grasvelden en andere ondergronden, aan elektrische installaties of waar dan ook. In geval van tenietgaan, diefstal, verlies of beschadiging van gehuurde materialen moet de huurder of zijn verzekering aan Joxx de kosten van herstel of vervanging van deze materialen door nieuwe materialen vergoeden. 

7 Bij gebeurlijke ongevallen is/zijn de huurder(s) verantwoordelijk. De verhuurder-eigenaar van het materiaal kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van welke aard ook. De verzekering van het gehuurde materiaal is steeds ten laste van de huurder wiens verzekering elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder. 

8 We vragen een contante betaling bij levering. Geen betaling = geen plaatsing. Ook facturen dienen contant betaald te worden (met uitzondering van steden en gemeenten of indien schriftelijk besproken met de klant). Indien een factuur binnen de 8 d niet wordt geprotesteerd, wordt deze verondersteld aanvaard te zijn. In geval van laattijdige betaling geldt een mndl. intrest van 1 %. 

9 Minstens één persoon dient aanwezig te zijn bij de levering en afhaling om de goede ontvangst/teruggave te bevestigen. Indien onmogelijk, graag contact opnemen, om te kijken voor een oplossing. 

10 ANNULATIE: Mocht het toch zo zijn, dat me echt wel zeer slecht weer uitgeeft, dan kunt u de kosteloos de attractie annuleren onder volgende waarde. Indien u een week voorafgaand annuleert omwille van het weer, dan kan dit kosteloos. Indien u ten laatste 48 uur op voorhand dit doorgeeft,dan houden we de waarborg in. Maar deze kan dan gebruikt worden voor een volgende huur binnen hetzelfde jaar. Indien de annulatie binnen de 48 uur van de verhuring is, dan wordt de waarborg ingehouden. Bij een annulatie ter plaatse, wordt 75% van het totaal bedrag aangerekend.  

S P E C I F I E K E      V O O R W A A R D E N

1 Om de in de overeenkomst aangewezen attracties te kunnen gebruiken, dient de huurder over het volgende te beschikken:Een egale ondergrond vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas ...), puin, afval en dierenuitwerpselen waarop de attractie volledig vrij kan staan. De plaatsing wordt vermeden op steenslag, aarde, zand en/of oneffen terrein (zoniet draagt de huurder de volle verantwoordelijkheid voor schade); Zonder tegenbericht is de ondergrond voor de plaatsing van de opblaasstructuur gras.
• Rondom elke attractie moet er een zone zijn zonder obstakels met een min. van 1,8 m. 
• De attracties moeten ten allen tijde verankerd kunnen worden piketten. Indien plaatsing op harde ondergrond biedt de huurder de verhuurder de mogelijkheid om te verankeren naar onverplaatsbare punten of voorziet de huurder tegengewichten.
• De attracties mogen, ondanks alle verankeringen, nooit gebruikt worden bij een windkracht 5 of hoger.
• Er mag niemand de attracties betreden bij inflatie en deflatie.
• De ritsen dienen enkel gebruikt te worden voor het laten leeglopen van de opblaasstructuur.
• Elektriciteit van 220 Volt (1100 W) en voorzien van aarding, te leveren tot de achterkant van de attracties.
• De bedieningskast van de mechanische attracties (indien buiten geplaatst) wordt steeds onder een afdak geplaatst. Bij hevige regenval wordt de activiteit stopgezet en een zeil over de stier zelf gelegd.
• Stroomkabeltoevoer voor de mechanische attracties is steeds minstens 3 x 2,5!

2 De attracties mogen na opstelling niet meer verplaatst worden.
3 De huurder voorziet ten allen tijde in toezicht per attractie. De toezichthouder moet min. 18 jaar zijn en dient steeds aanwezig te zijn.
4 Alle gebruikers moeten zich ontdoen van schoeisel en bril, evenals scherpe en gevaarlijke voorwerpen (sleutels …).
5 Consumptie van drank, voedsel en kauwgom zijn verboden! Schmink dient te worden vermeden.
6 Het is ten strengste verboden om over de wanden te hangen of erover te klimmen.
7 Salto's en ruw spel moeten verboden worden.
8 Toezichthouders en/of begeleidend personeel moeten de luchttoevoer permanent controleren.

9 BELANGRIJK: IN GEVAL VAN REGEN BLIJVEN DE ATTRACTIES IN OPGEBLAZEN TOESTAND. Indien aflaten noodzakelijk is (storm of hevige rukwinden) neemt huurder volgende maatregelen in acht om kasteel tijdelijk af te laten:water even laten aflopen;
• Aflaten, muren naar binnen duwen;
• In 2 vouwen;
• Het stopcontact afschermen met een emmer of plasticzak;
• Zeker nooit de motor afdekken terwijl deze werkt (anders kan deze verbranden). Hij is waterbestendig;
• De toevoerbuis tot de motor moet gestrekt liggen om verbranding te voorkomen.
• Als de storm is gaan liggen, de motor onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveel regenwater in het kasteel kan binnendringen.

10 Indien een opblaasstructuur afgelaten wordt en open in de regen blijft liggen, sijpelt het water tot in het toestel en ontstaat er schade, waarbij de waarborgsom van de huurder onherroepelijk wordt ingehouden en waarbij de verhuurder voorbehoud zal maken voor grotere herstellingskosten.
11 Joxx beperkt het gewicht van de gebruiker van mechanische attracties tot 90 kg. Het toestel is getest op gebruikers tot 100 kg, het onderstel is gebouwd om deze tolerantie aan te kunnen, maar er wordt hierin een marge genomen.
12 Voor mechanische attracties geldt MAXIMUM 1 GEBRUIKER per beurt! Minimum leeftijd van de gebruiker: 12 jaar. Max. lengte van de gebruiker: 1,85 m.
13 De huurder ziet erop toe dat de attracties ALTIJD ONDER TOEZICHT worden gebruikt!
14 Bij ondertekening van de overeenkomst erkent de huurder over alle nodige voorzieningen te beschikken om de attracties te kunnen gebruiken zoals hierboven wordt aangeduid, tekent hij voor akkoord met kennisname van de voorschriften voor een veilig gebruik en aanvaardt hij alle hogervermelde huurvoorwaarden.